[{"name":"Bartosz Tomczak","description":"M\u00f3g\u0142bym napisa\u0107 zwyczajnie, \u017ce polecam te firm\u0119, \u017ce profesjonalnie itd. Ale Gregor Media to co\u015b wi\u0119cej ni\u017c profesjonalizm. Jestem fotografem i estetyka ma dla mnie ogromne znaczenie. Strona internetowa, kt\u00f3r\u0105 stworzy\u0142 Grzegorz spe\u0142ni\u0142a wszystkie moje oczekiwania. Odzwierciedli\u0142 dok\u0142adnie to, co mia\u0142em w g\u0142owie. Cierpliwie wys\u0142ucha\u0142, doradzi\u0142 i wykona\u0142. Cech\u0105 wyr\u00f3\u017cniaj\u0105c\u0105 firm\u0119 jest b\u0142yskawiczne reagowanie na wszelkie uwagi klienta i natychmiastowe ich uwzgl\u0119dnienie. Grzegorz zas\u0142u\u017cy\u0142 na miano cierpliwego i godnego zaufania partnera biznesowego!","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/themes\/gregormedia\/resources\/img\/avatar1.png","alt":"Bartosz Tomczak"}},{"name":"Micha\u0142 Lenc","description":"Bardzo polecam wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z Gregor Media. Stworzyli\u015bmy wsp\u00f3lnie sklep internetowy od podstaw, wraz z sesj\u0105 zdj\u0119ciow\u0105, grafikami i reklamami na Facebooku i Instagramie. Realizacja na najwy\u017cszym poziomie i co najwa\u017cniejsze skuteczna. Sprzeda\u017c i ruch na sklepie skutecznie podniesiona i utrzymuje si\u0119 na fajnym poziomie.","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/98310558_2931041523617747_139440232138276864_o-e1619778546232.jpg","alt":"Micha\u0142 Lenc"}},{"name":"Dorota Zielinska","description":"Wsp\u00f3\u0142praca z firm\u0105 Gregor Media przebieg\u0142a pomy\u015blnie. Bardzo dobry kontakt z us\u0142ugodawca, a przede wszystkim strona internetowa wykonana fachowo oraz zgodnie z ustalonym terminem. Firma bardzo pomys\u0142owo i cierpliwie podesz\u0142a do moich oczekiwa\u0144. Z czystym sumieniem mog\u0119 godnie poleci\u0107 ta firm\u0119!","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/themes\/gregormedia\/resources\/img\/avatar3.png","alt":"Dorota Zielinska"}},{"name":"Sylwia Baranowska","description":"Zanim nawi\u0105zali\u015bmy wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z firm\u0105 GregorMedia pr\u00f3bowali\u015bmy samodzielnie wykonywa\u0107 reklamy na Facebooku. Promowanie post\u00f3w okaza\u0142o si\u0119 nieskuteczne a nam wci\u0105\u017c brakowa\u0142o ch\u0119tnych na nasze zaj\u0119cia. Po oko\u0142o tygodniu dzia\u0142a\u0144 podejmowanych przez Grzegorza, otrzymali\u015bmy kilkana\u015bcie zapyta\u0144 oraz telefon\u00f3w o nasze us\u0142ugi. Bardzo polecam Grzegorza i agencj\u0119 GregorMedia, ka\u017cdej firmie , kt\u00f3ra potrzebuje sprawnego marketingu oraz klient\u00f3w dla swojego biznesu.","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/107518071_3173654266055682_3197453712091339908_o.jpg","alt":"Sylwia Baranowska"}},{"name":"Liwia Tarkowska","description":"
\r\n
Dowiedzieli\u015bmy si\u0119 o firmie Gregor Media przypadkiem korzystaj\u0105c z us\u0142ug innej firmy dla kt\u00f3re Gregor Media robi\u0142 stron\u0119 Internetow\u0105. Aktualnie poszukiwali\u015bmy firmy kt\u00f3ra mog\u0142aby tak\u017ce dla nas przygotowa\u0107 tak\u0105 stron\u0119 i wtedy zacz\u0119\u0142a si\u0119 Nasza wsp\u00f3\u0142praca. Gregor Media to profesjonalna firma kt\u00f3ra s\u0142ucha klienta, s\u0142u\u017cy pomoc\u0105 a tak\u017ce posiada bardzo du\u017ce do\u015bwiadczenie w bran\u017cy. Gor\u0105co polecamy<\/div>\r\n<\/div>","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/157197556_3704736696297413_5172846394893822648_o.jpg","alt":"Liwia Tarkowska"}},{"name":"Marcin D\u0105bka","description":"Cz\u0142owiek pr\u00f3bowa\u0142 sam wypromowa\u0107 swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 co nie przynosi\u0142o wi\u0119kszych rezultat\u00f3w dopiero po nawi\u0105zaniu wsp\u00f3\u0142pracy z Panem Grzegorzem zacz\u0119li\u015bmy si\u0119 pr\u0119\u017cnie rozwija\u0107!! Pe\u0142en profesjonalizm i indywidualne podej\u015bcie do ka\u017cdej firmy! To dopiero pocz\u0105tek wsp\u00f3\u0142pracy a efekty s\u0105 powalaj\u0105ce! Polecam ka\u017cdemu kto chc\u0119 rozwin\u0105\u0107 skrzyd\u0142a w biznesie!","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/1239180_598251193573183_1145599768_o.jpg","alt":"Marcin D\u0105bka"}},{"name":"Iza Szklarska-Dul\u0119ba","description":"Prowadz\u0119 dwa przedszkola i Grzegorz pom\u00f3g\u0142 mi w zdobyciu klient\u00f3w w nowo powsta\u0142ej filii. Wsp\u00f3\u0142praca uk\u0142ada\u0142a si\u0119 wzorowo. Ze strony GREGOR MEDIA mo\u017cna liczy\u0107 przede wszystkim na doradztwo, skrojenie kampanii reklamowej na miar\u0119, podej\u015bcie z duchem czasu, natychmiastowe wprowadzanie zmian oraz EFEKTY!\u00a0Serdecznie polecam tak owocn\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119.","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/178162997_495422914983601_7389577268983135319_n.jpg","alt":"Iza Szklarska-Dul\u0119ba"}},{"name":"Pawe\u0142 Karwat","description":"Moja wsp\u00f3\u0142praca z Gregor Media rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 od ch\u0119ci od\u015bwie\u017cenia strony internetowej. Otrzyma\u0142em od Grzegorza i jego zespo\u0142u indywidualny projekt, kt\u00f3ry spe\u0142ni\u0142 moje wszystkie oczekiwania. Du\u017cym plusem podczas realizacji tej us\u0142ugi, by\u0142o dodatkowe szkolenie z obs\u0142ugi przygotowanej witryny. Dzi\u0119ki niemu mog\u0119 na bie\u017c\u0105co wdra\u017ca\u0107 zmiany i aktualizowa\u0107 informacj\u0119 na stronie. Na tym nie zako\u0144czyli\u015bmy wsp\u00f3lnych dzia\u0142a\u0144. W kolejnym kroku zesp\u00f3\u0142 przygotowa\u0142 dla mojej firmy ulotk\u0119 reklamow\u0105. Ca\u0142y proces zosta\u0142 zrealizowany szybko i kompleksowo \u2014 od projektu graficznego po druk materia\u0142\u00f3w.\r\n\r\nZa co ceni\u0119 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z Gregor Media?\r\nIndywidualne podej\u015bcie do klienta, zaanga\u017cowanie w realizowane dzia\u0142ania, wzorowa komunikacja i terminowo\u015b\u0107.\r\n\r\nGor\u0105co polecam wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z Gregor Media je\u015bli szukasz rzetelnego partnera, kt\u00f3ry dostosuje rozwi\u0105zania do Twoich potrzeb i oczekiwa\u0144.","image":{"src":"https:\/\/gregormedia.com.pl\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/pawel_karwat.jpg","alt":""}}]